American Bottom Bracket

Euro Bottom Bracket

Mid Bottom Bracket

Spanish Bottom Bracket